Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dat is in de wet geregeld. De MR van de Pionier bestaat uit 3 teamleden en 3 ouders. De leden van de MR worden voor drie jaar gekozen, waarna ze nog eenmaal herkiesbaar zijn. De directeur van de school is op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen en zorgt voor een goede informatievoorziening en vertegenwoordigt het bestuur (Proloog). 

De medezeggenschapsraad bestaat uit:
Chris Oosterhuis
Ouder
Voorzitter
Marije de Vries
Leerkracht
Secretaris
Esther Diemel
Leerkracht
MR-lid
Fardau Huisman
Leerkracht
MR-lid
Jeroen Huisman
Ouder
MR-lid
Jasper Braam
Ouder
MR-lid
Karel Beke
Directeur
Adviserend lid
Missie en visie

Actief meedenken, meepraten én meebeslissen over kindcentrum de Pionier… Dát doet de Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit ouders en leerkrachten en behartigen hun belangen. Ze is de spreekbuis tussen de achterban en directie/bestuur. De MR zet zich in voor een fijne en veilige omgeving voor kinderen en leerkrachten. Samen weten we M(ee)R!

Wat doet de MR?

De leden van de MR staan in contact met ouders, het schoolteam, directie, Proloog en anderen. We denken vanaf het begin mee over beleid en geven gevraagd en ongevraagd advies. Dit gaat bijvoorbeeld over het schoolplan, verandering van schooltijden en de begroting. Altijd staat het belang van kind, ouders en leerkrachten voorop. Naast het meedenken over beleid, kunnen we ook zelf met initiatieven komen. Bijvoorbeeld vanuit een goed idee van een ouder of leerkracht.

M(ee)r weten?

Goed weten wat er speelt en leeft bij personeel en ouders is essentieel! Een vergadering bijwonen? Dat is mogelijk! Wij vergaderen minimaal zes keer per jaar. De notulen kunnen worden ingezien via onze website: klik hier.

In contact komen

Spreek ons aan op het schoolplein of stuur een e-mail. We geven altijd en snel een reactie op uw vraag. Ook ontvangen wij op dit e-mailadres graag tips en suggesties om de MR verder te verbeteren. Wij streven naar zoveel mogelijk betrokken ouders en personeel. Samen kunnen we M(ee)R!

Medezeggenschapsraad KC de Pionier
Postadres: Molkenkelder 4a, 8941 AJ Leeuwarden
e-mail: mr.pionier@proloog.nl