Portfolio

De definitie van het portfolio op KC de Pionier is dat het gaat om een verzameling werk van de leerling. De leerling stelt zelf het portfolio samen en de ontwikkeling/groei wordt hierin bijgehouden. De school schept een kader via map, huisstijl en tabbladen. De leerkracht verzorgt de begeleiding.

Elke portfolio heeft dezelfde uitgangspunten en huisstijl, de inhoud verschilt per kind, jaargroep en/of leerkracht.

Onze uitgangspunten

Visie

Een leerling op de KC Pionier ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Wij vinden het belangrijk om de ontwikkeling en resultaten van onze leerlingen in kaart te brengen en met ons handelen in de klas en leerstof aanbod aan te kunnen sluiten op de behoeften van het kind. Wij vinden het belangrijk dat het kind (mede) eigenaar is van zijn of haar leerproces en (mede) eigenaar is van de terugkoppeling hiervan naar zijn of haar ouders en omgeving.

Om het kind zoveel mogelijk eigenaar te laten zijn is het wenselijk om het kind zijn/haar ontwikkeling aan ouders te laten zien en te vertellen en de mogelijkheid te geven aanwezig te laten zijn bij gesprekken met zijn/haar ouders. De leerling heeft gedurende zijn/haar schoolloopbaan de mogelijkheid om in een portfolio doelgericht werk te verzamelen om zichtbaar te maken hoe deze ontwikkeling verloopt voor zichzelf, zijn/haar ouders en de omgeving. Door het vastleggen van gedrag, processen, producten, ontwikkelingsmomenten, krijgen kinderen en volwassenen een goed beeld van de ontwikkelingsstappen.

Kenmerkend voor het werken met portfolio’s is om vanaf jonge leeftijd kinderen te stimuleren om eigen werk te laten zien, samen te reflecteren en eigen ervaringen en meningen te noteren. Het portfolio op KC de Pionier is ontwikkelingsgericht, ván en vóór de leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat de leerling (steeds meer) verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en de bewijsvoering hiervan draagt. Hij/zij leert zijn eigen sterke en zwakke kanten en leert vaardigheden analyseren.

Leerlingen hebben zelf invloed op het vullen van het portfolio, kan toelichtingen geven over eigen werkstukken en kan deze presenteren aan andere kinderen of ouders. De leerling kan leerdoelen formuleren en het eigen leerproces monitoren. Het komt dus voor dat iedere portfolio verschilt in hoeveelheid en inhoud. Het portfolio is dagelijks toegankelijk voor de leerlingen en staat zichtbaar in de klas. Voor het portfolio maken leerlingen (met of zonder hulp) een selectie van wat er bewaard moet worden en beargumenteren in een gesprek met de leerkracht hun keuze. Dit werk wordt voorzien van een datum, eigen commentaar en reflectie op het proces en het resultaat van de inspanningen.

Het biedt de leerlingen en ouders mogelijkheden om met een breed en samenhangend beeld naar de ontwikkeling van hun kinderen te kijken. Het biedt kleuters kansen om (groeps)werk te presenteren en uitleg te geven. Zelf ervaren en terugkijken op je groei werkt gunstig door en zorgt voor het stimuleren van een positief zelfbeeld.


Communicatie ouders

Het kind bepaalt wanneer het portfolio mee naar huis gaat. Vanaf groep 2 gaat het portfolio minimaal 1 x per jaar (verplicht) mee naar huis. Het portfolio bevat op dat moment de persoonlijke aanvulling van de leerkracht. De datum is opgenomen in de jaarplanning (mei). Groep 2 leerlingen nemen het portfolio iets later mee, ter afsluiting van de kleuterperiode. Wil het kind tussentijds het portfolio mee, dan kan dat altijd.